VEDTÆGTER

Udskriftsvenlig version af klubbens vedtægter kan ses via dette link – VEDTÆGTER

Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB:

§ 1. Klubbens navn.
Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK)

§ 2. Klubbens medlemmer.
Som medlem kan optages enhver med interesse for Citroën biler.

§ 3. Klubbens formål.
Klubbens formål er at danne ramme om aktiviteter i relation til Citroën biler, herunder:

 • koordinere landsdækkende og internationale aktiviteter
 • kontakt til Citroën Danmark
 • medvirke til at udgive et medlemsblad
 • fremme bevarelse og anvendelse af motorkøretøjer af motorhistoriske interesse

§ 4. Klubbens opbygning – interessegrupper
DCK er paraply for en række interessegrupper. Interessegrupperne kan f. eks. være modelgrupper, lokalkredse eller arbejdsgrupper.
Interessegrupperne er selvstyrende.
Medlemmerne har mulighed for indmeldelse i enhver af DCK’s interessegrupper. Ved indmeldelse registreres medlemmet i et centralt medlemsregister med medlemsnummer, navn, adresse, emailadresse samt telefonnummer. Medlemmet skal selv via personligt login give tilladelse til, at øvrige medlemmer har adgang til oplysninger udover medlemsnummer og navn.
Interessegrupperne er forpligtiget til at følge DCK’s vedtægter og regelsæt. Ved misligholdelse af disse, kan interessegrupper ekskluderes på en DCK generalforsamling.
Interessegruppernes arrangementer skal normalt have lige adgangs- og deltagerbetingelser for alle medlemmer af Citroën klubber. En interessegruppe kan dog godt give egne medlemmer særpris.
Nye interessegrupper skal godkendes af landsbestyrelsen.
DCK har ikke adgang til og hæfter ikke for de enkelte interessegruppers økonomi.
En interessegruppe kan til enhver tid skriftligt framelde sig samarbejdet med DCK. Interessegruppens medlemmer forbliver medlemmer af DCK i resten af deres kontingentperiode.. Evt. økonomisk mellemværende mellem DCK og interessegruppen skal være løst indenfor 3 måneder efter modtagelsen af frameldingen.

§ 5. Kontingent og regnskab.
Klubben opkræver centralt kontingent, der som minimum dækker et grundkontingent til DCK. Derudover opkræves der, efter medlemmets eget ønske, kontingent for medlemsblad og interessegrupper under DCK.
Kontingentet gælder for perioden 1. april til 31. marts. Ved indmeldelse efter 1.november reduceres grundkontingent samt kontingent for interessegrupper med 50 %. Kontingent for medlemsblad kan reduceres forholdsmæssigt efter antal blade i regnskabsåret.
Regnskabsåret følger kontingentåret.
Kassereren refunderer normalt beløbet for medlemskab i en interessegruppe til den pågældende interessegruppe 1. juni og ultimo regnskabsåret. Der kan dog undtagelsesvis udbetales på andre tidspunkter efter aftale med Landsbestyrelsen.
Den årlige generalforsamling vælger en Citræfgruppe, der varetager økonomien omkring klubbens årlige træf jævnfør Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB stk.5.

§ 6. Udmeldelse.
Udmeldelse foregår skriftligt ved henvendelse til DCK’s kasserer senest 15. februar før næste kontingentperiode. Er kontingentet ikke indbetalt ved betalingsfristen, betragtes medlemskabet som ophørt pr. 31. marts og genindmeldelse kan først ske, når klubbens tilgodehavende er indfriet. Medlemmet hæfter for eventuelt tilsendt medlemsblad.
Ved udmeldelse slettes medlemmets data i det centrale medlemsregister.

§ 7. Klubbens ledelse.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Klubben ledes af en landsbestyrelse, som består af en formand, en kasserer, en sekretær samt én repræsentant for hver interessegruppe. Hvert medlem af landsbestyrelsen har én stemme. Interessegrupper over 50 medlemmer har yderligere én stemme. Grupper over 75 medlemmer har yderligere 2 stemmer. En selvstændig kreds kan således max opnå i alt 3 stemmer, uanset størrelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formand, kasserer og sekretær vælges på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Landsbestyrelsens øvrige medlemmer vælges af de respektive interessegrupper.
Den daglige ledelse forestås af formand, kasserer og sekretær, som løbende holder suppleanterne og de øvrige bestyrelsesmedlemmer orienteret om alle væsentlige beslutninger og tiltag. Ethvert medlem af landsbestyrelsen kan kræve, at et emne tages op til beslutning i hele landsbestyrelsen, hvor beslutningen træffes ved almindeligt flertal
Kommunikationen og beslutningerne i landsbestyrelsen foregår på møder eller via mail.
Et flertal af den daglige ledelse indkalder Landsbestyrelsen til møder. Et flertal af afgivne stemmer i Landsbestyrelsen kan via mailafstemning ligeledes kræve Landsbestyrelsen indkaldt.
Klubben tegnes overfor pengeinstitutter og lignende af 2 medlemmer af den daglige ledelse.

§ 8. Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt på klubbens årlige træf. Indkaldelsen skal bringes i medlemsbladet og på klubbens hjemmeside, således at den er medlemmerne i hænde senest tre uger før afholdelsen.
På generalforsamlingen indgår følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optælling af stemmer og fuldmagter.
 3. Formandens beretning fra det forløbne år.
 4. Interessegruppernes beretninger.
 5. Citræfgruppens beretning.
 6. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 7. Fastlæggelse af grundkontingent og bladkontingent for det kommende år.
 8. Valg af klubbens daglige ledelse:
  a: formand + personlig suppleant.
  b: kasserer + personlig suppleant.
  c: sekretær.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Valg af eksterne repræsentanter.
 11. Valg af Citræfgruppe.
 12. Godkendelse af klubbens regelsæt, hvis der i det forløbne år har været ændringer.
 13. Behandling af indkomne forslag.
 14. Eventuelt.

Til behandling på den ordinære generalforsamling er ethvert DCK-medlem berettiget til at fremsende forslag. Disse skal være den daglige ledelse i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse. Fraværende medlemmer kan dog give skriftlig fuldmagt til én navngiven person. Fuldmagten afleveres til dirigenten. Hvert fremmødt DCK-medlem kan kun stemme for et fraværende medlem.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i landsbestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne måtte ønske det.
Indvarslingen skal ske med samme varsel som en ordinær generalforsamling. Indvarslingen skal ske på en sådan måde, at alle medlemmer har fået direkte besked f.eks. via medlemsbladet, eller pr. e-mail/brev.

§ 10. Referat
Der tages referat fra alle generalforsamlinger. Referatet bringes på klubbens hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingen.

§ 11. Vedtægts- og regelsætsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivende stemmer er for forslaget.
Regelsættet kan til enhver tid ændres af Landsbestyrelsen, men ændringerne skal godkendes på næste generalforsamling.

§ 12. Klubbens opløsning.
Foreningens opløsning kan kun ske med to tredjedele flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Anvendelse og fordeling af klubbens eventuelle formue og løsøre besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget torsdag, den 17. maj 2012.

Ændret på generalforsamlingen lørdag, den 16. maj 2015.

Ændret på generalforsamlingen lørdag, den 7. maj 2016.

Ændret på generalforsamlingen lørdag, den 12. maj 2018.

Ændret på generalforsamlingen lørdag, den 1. juni 2019.

Sidst ændret på generalforsamlingen søndag, den 26. september 2021.

Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB

Stk. 1.
Den enkelte interessegruppe skal udpege en DCK kontaktperson, som har adgang til mail og til at formidle kontakt til gruppens medlemmer. Interessegruppen skal have oprettet netbank til ind- og udbetalinger fra DCK.
Interessegruppen kan styres af en bestyrelse, men det er ikke noget krav.

Stk. 2.
Der sættes ingen krav for antallet af medlemmer i en interessegruppe. Dog skal der min. være 10 medlemmer, der er registreret i DCK som medlemmer af gruppen, for at den har stemmeret i Landsbestyrelsen.
Man kan kun registreres i DCK som medlem af en interessegruppe, hvis man har indbetalt kontingent centralt til DCK.

Stk. 3. Den enkelte interessegruppe skal inden 1. januar have oplyst størrelsen på deres medlemskontingent til DCK.
Sker dette ikke, kan DCK ikke opkræve kontingent på gruppens vegne for den kommende kontingentperiode. Interessegruppen kan fortsætte som gruppe i DCK frem til næste generalforsamling, men uden stemmeret i Landsbestyrelsen. Er medlemskontingentet ikke oplyst på dette tidspunkt, træder vedtægternes § 4 i kraft.

Stk. 4.
Interessegrupper kan tidligst opnå stemmeret ½ år efter godkendelse i Landsbestyrelsen.

Stk. 5.
I henhold til vedtægternes § 8 afholder Dansk Citroënklub hvert år et fælles træf kaldet Citræf, på hvilket den årlige generalforsamling afholdes. På generalforsamlingen vælges der en Citræfgruppe. Gruppen skal bestå af en koordinator samt så mange deltagere som skønnes nødvendigt for at kunne planlægge og gennemføre et træf, samt for at kunne styre økonomien for træffet. Gruppen kan på ethvert tidspunkt supplere sig med flere medlemmer.
Generalforsamlingen kan fastlægge særlige retningslinjer for afholdelse af træffet.
Inden træffets start forelægger gruppen et budget for træffet overfor DCK’s daglige ledelse.
Den økonomisk ansvarlige for træffet skal senest 1 måned efter træffets afslutning aflevere regnskab og kassebeholdning til DCK’s kasserer. Eventuelle ikke betalte poster udredes derefter af DCK’s kasserer efter accept fra gruppens koordinator.
Hvis der inden træffets start skal udredes penge til forudbetaling af en ydelse fra tredje part (leverandør eller udlejer) betales dette af DCK’s kasserer og indgår i det samlede regnskab udarbejdet af den økonomisk ansvarlige for Citræffet.

Stk. 6.
Dansk Citroënklubs kasserer tilmelder repræsentanter til MHS årsmødet, der holdes hvert år i november måned samt afregner deltagergebyr med MHS. Dansk Citroënklub afholder desuden øvrige udgifter i forbindelse med repræsentanternes deltagelse i form af rejseudgifter efter klubbens normale takster.
Repræsentanterne skal i samarbejde med den daglige ledelse udfærdige eventuelle forslag til behandling på årsmødet til fremsendelse senest 1. september jævnfør MHS’ vedtægter.
Efter modtagelsen af indkaldelsen til årsmødet videresendes den til repræsentanterne. Repræsentanterne skal herefter i samarbejde med den daglige ledelse koordinere Dansk Citroënklubs holdning til forslag samt valg på årsmødet.
Repræsentanterne skal efter mødet referere fra årsmødet i det førstkommende medlemsblad ATTRACTION, der udkommer omkring 1. januar. Referatet skal desuden fremsendes til den daglige ledelse.

Vedtaget torsdag, den 17. maj 2012.

Ændret på generalforsamlingen lørdag, den 16. maj 2015.

Sidst ændret på generalforsamlingen lørdag, den 1. juni 2019.